Başlık

Ben bir paragrafım. Kendi yazını ekleyip beni düzenlemek için buraya tıkla. Hikayeni anlatman ve ziyaretçilerinin senin hakkında daha fazla bilmeleri için müthiş bir yerim.

Başlık

Ben bir paragrafım. Kendi yazını ekleyip beni düzenlemek için buraya tıkla. Hikayeni anlatman ve ziyaretçilerinin senin hakkında daha fazla bilmeleri için müthiş bir yerim.

 

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ.

 

 

 

PROFÖSÖR OLAF JOHASEN.

 

 

Amerika mkıtalarının.İlk sahiplerinin Orta Asya Türk kavimler göçü ile gelen Türk kavimlerine mensup olan kızılderililer

olduğunu kesin bir biçimde ortaya koymuştur.Bu gelen Türk kavimleri geniş düzlüklerde savanlarda göl kenerlarında hayvancılık

at yetiştiriciliği yapıyorlardı.Fakat Bu durum 1490-1530 yıllarında Avrupa Ana karasından gelen göçler ile tamamen değişti

çünki keşifler hareketi başlıyınca Avrupa Ana karasından birçok insan bu yeni kıtalara göç başladı.1530 lu yıllarda başlayan

ve 1862 ye  kadar süren kızılderili katliamları sürgünler başladı 19.yüz yıl ortalarına kadar devam etti,Dakota da yaşayan

kızılderili kabileleri insanlık dışı muamelelre maruz kalarak binlerce ölü vererek bu topraklardan çıkarıldı bu kavimloer

göçünün Dünya üzerinde saklanması gizlenmesi bu Batı Kültürünün nekadar gaddar ve barbarlığa dayanan bir ruh taşıdıkları

içindir yani bugün geçmişte yaptıkları barbarbarlığı ve vandalizm,i gözlerden kaçırmak için Orta Asya Türk kavimler göçünden

asla gerçekte yaşanmış olanları anlatmazlar anlatamazlar Amerika kıtasında yok edilmek istenmiş olan k8ızıl derililer Türklerin

atalarıdır kızılderili kabilelerinin konuştuğ dil ve lehçelerde 800 e yakın Türkçe kelime vardır ve kızılderililer Altayik

dilgurubuna dahildir yani Altayik alt dil guruplarındandır

Başlık

Ben bir paragrafım. Kendi yazını ekleyip beni düzenlemek için buraya tıkla. Hikayeni anlatman ve ziyaretçilerinin senin hakkında daha fazla bilmeleri için müthiş bir yerim.

Başlık

Ben bir paragrafım. Kendi yazını ekleyip beni düzenlemek için buraya tıkla. Hikayeni anlatman ve ziyaretçilerinin senin hakkında daha fazla bilmeleri için müthiş bir yerim.

 
 
 
Maksimum karakter sayısı aşıldı
5000/5000
 
26350 karakter fazla:
 
DAHA FAZLA ÇEVİR
ıflayan Hunlar, önce Doğu ve Batı olarak sonra da Güney ve Kuzey olarak parçalanmışlardır. Kavimler Göçü Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Asya’daki Çin baskısı ve kuraklık nedeniyle IV. Yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ederek barbar kavimleri Roma İmparatorluğu üzerine saldırmaları sonucunda Kavimler Göçü olmuştur (375). Kavimler Göçü’nün Sonuçları – Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır (395). – Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır (476). – Avrupa’da yeni milletler ortaya çıkmış ve yeni devletler kurulmuştur.Böylece Avrupa’nın günümüze kadar gelen etnik yapısı oluşmuştur. – İlk Çağ’ın sonu Orta Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir. – Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır. – Avrupa’da Hun Devleti kurulmuştur. – Hristiyanlık barbar kavimleri arasında yayılmıştır. Orta Çağ’da Avrupa Kilise ve Papalık * Orta Çağ’da Katolik Kilisesi siyasal, dinsel ve ekonomik alanlarda güçlenmiştir. Katolik Kilisesi’nin güçlenmesinde; – Papa’nın Avrupa krallarına taç giydirerek krallıklarını onaylaması – Siyasal yapının parçalanması – Skolastik düşüncenin yaygınlaşması (Skolastik düşünce:Avrupa’da kilisenin etkisi altında gelişen, gerçeklere sadece kilisenin gösterdiği yolla ulaşılabileceğini savunan, deney ve gözleme karşı olan Orta Çağ görüşüdür.Bu düşünce deney ve gözleme karşı olduğu için bilimin gelişmesini engellemiştir.) – Kilisenin kişileri dinden çıkarma (aforoz), bir bölgede yaşayanları dinsel faaliyetlerden men etme (enterdi) ve para karşılığında günah çıkarma, cennetten yer satma (endülüjans) yetkilerinin bulunması etkili olmuştur. * Orta Çağ’da kurulan devletlerin birçoğunda hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlardır.Ortaya çıkan laik olmayan devlet anlayışında din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır. Feodalite (Derebeylik) *Feodalite, Kavimler Göçü’nden(376) ve Batı Roma’nın yıkılmasından(476) sonra merkezi otorite boşluğu nedeniyle doğmuştur. *Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir. Feodalite Rejiminin Özellikleri -Feodalite rejiminin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır.Derebeylik yönetimi, IX. Yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Orta Çağ boyunca devam etmiştir. – Feodalitede himaye sistemi esastır.Himaye eden “Süzeren”, himaye edilen “Vasal” olarak adlandırılmıştır. -Feodalite rejiminde, halk arasında eşitlik yoktu.Avrupa’da halk; soylular(senyörler), rahipler, burjuvalar ve köylüler(hür köylüler ve köleler-serfler) diye sınıflara ayrılmıştır.Bu nedenle Orta Çağ’da Avrupa’da sosyal adalet sağlanamamıştır. -Toprakların mülkiyeti soyluların elinde toplanmıştır.Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır. Feodalite Rejiminin Zayıflamasında; -Haçlı Seferleri sırasında derebeylerin ölmesi veya ordularını kaybetmesi -Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması (top) -Avrupa’da sürekli orduların kurulması -Yeni Çağ başlarında Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin gerilemesi -Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlanması gibi gelişmeler etkili olmuştur. Avrupa Hun Devleti (376-469) *Batıya doğru yönelen Türklerin bir kolu Kafkaslardan Anadolu’ya, Erzurum ve Malatya civarlarına geldiler. *Balamır komutasında batıya doğru yönelenler ise Avrupa’ya geldiler.Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir. *Avrupa Hun Devleti’nin dış politikası Uldız döneminde belirlenmiştir.Bu politikaya göre Bizans İmparatorluğu baskı altında tutulacak ve Germen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapılacaktır. *Uldız döneminde Hunlar, Tuna Irmağı’nı geçerek Roma İmparatorluğu topraklarına akınlar düzenlerken Kafkaslar yoluyla da Anadolu’ya girmişlerdir.Antakya ve Urfa’yı kuşatan Hunlar, Anadolu’da kalmayıp Azerbaycan üzerinden Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarına geri çekilmişlerdir (398).Böylece Türkler Anadolu’ya ilk kez ayak basmışlardır. *Avrupa Hunları, Uldız, Karaton ve Rua zamanında Bizans ile savaşarak Batı Roma ile iyi geçindiler. *Attila da Uldız’ın siyasetini uygulayarak Bizansı baskı altına aldı.Attila’nın amacı, büyük bir devlet kurmak, Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarını egemenliği altına almaktı. *Avrupa Hunları en güçlü dönemlerini Attila döneminde yaşadılar. *Attila, 434 yılında Bizans’la Margos Antlaşması’nı yapmıştır.Antlaşmaya göre; -Bizans, Hunlara ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracak, -Bizans, Hunlara bağlı kavimlerle antlaşma yapmayacak, -Ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek, -Bizans, elindeki Hun esirleri iade edecek. I. Balkan Seferi (441-442): Bizans’ın Margos Antlaşması’nın hükümlerine uymaması üzerine gerçekleşti. Bizans’la yapılan antlaşma ile Attila Bizans’ın ödediği vergiyi artırdığı gibi bazı sınır kalelerini de ele geçirdi.Bu seferden sonra Avrupa Hunlarına Balkanların yolu açılmış oldu. II. Balkan Seferi (447): I.Balkan Seferi’nden sonra Bizans’ın antlaşmada öngörülen vergiyi ödemediği için gerçekleşti.Sefer sonunda yapılan Anatolios Antlaşması’na göre; -Bizans, ödediği yıllık vergiyi üç katına çıkaracak, -Bizans, yüklü bir savaş tazminatı ödeyecek -Tuna’nın güneyindeki yerler askerlerden arındırılacaktı. *Bundan sonra Batı Roma üzerine sefere çıktı. Bir yıl önce kendisine evlenme teklifinde bulunan Romalı Prensesi, Roma topraklarının yarısının çeyiz olarak verilmesi koşuluyla zevceliğe kabul ettiğini bildirdi. *Bu isteği reddedilen Attila l.Galya (Fransa) seferine çıktı. Meşhur Romalı komutan Aetius’la 451 yılında Paris yakınlarında yapılan savaşta her iki taraf da büyük kayıplar verdi. *452 Roma (İtalya) seferine çıkan Attila Papanın isteği ve eski bir uygarlık merkezi olan Roma’ya zarar vermemek için geri döndü. *Attila’nın ölümünden sonra Avrupa Hunları yıkıldı. Dağılma Sebepleri: -Attila’dan sonra başa geçenlerin Yetersizliği. -İç karışıklıklar ve Germen kavimlerinin isyanı. -Hun nüfusunun azlığı. *Avrupa Hunları, Karedeniz in batı kıyılarına yerleştiler ve Hıristiyanlaşarak yerli kavimler içerisinde eriyerek yok oldular. *Avrupa Hun’larının yerine Orta ve Güney Avrupa’da Macarlar ve Bulgarlar devlet kurdular. I. Göktürk Devleti (552-630) *Göktürkler Türk adıyla kurulan ilk devlettir.Başkentleri Ötüken, ilk hükümdarları Bumin Kağan’dır. Avar Devletinde demircilikle uğraşan Göktürkler, Töles’lerin isyanını bastırdıktan sonra Avar’lara karşı isyan ederek bağımsızlıklarını elde ettiler. *Devlet geleneklere göre ikiye ayrıldı:Doğuyu yöneten Bumin Kağan ülkenin batı bölgesini kardeşi İstemi Yağbu’ya bıraktı. *İstemi Yabgu, İpek Yo­lunu elinde tutabilmek için Akhunlar’a karşı Sasanilerle anlaştı. Akhun toprakları Göktürk’lerle Sasaniler arasında payla­şıldı. *Sasaniler‘in İpek Yolunu ele geçirebilmek için Akhun topraklarının tümünü ele geçirmeye çalışması üzerine îstemi Yabgu, Bizans ile anlaşarak Sasanilerle savaştı. Not: Göktürk-Bizans ittifakı sonucu zayıflayan Sasani Devletine Hz. Ömer zamanında Müslümanlar son vermiştir. Göktürklerin İkiye Ayrılması: Çinlilerin Göktürk Devleti’nin içişlerine karışması sonucunda 582 tarihinde ülke ikiye ayrılmıştır., *Mukan Kağandan sonra başa Tapo geçti. *Çin seferinden dönerken beraberinde getirdiği rahiplerin etkisinde kalarak Budizm’e ilgi duydu. Ülkede Budist tapınakları ile Buda heykellerinin yapılması halkın tepkisine neden oldu. *İstemi Yabgu’nun yerine geçen Tardu, Çin entrikalarının da etkisiyle kendisini Kağan ilen etti. *Tapo’nun yanlış siyaseti, Tardu’nun ihtirası ve Çin’in entrikaları sonucu Göktürkler ikiye ayrıldı. *Doğu Göktürk Devletinin başına Tapo’dan sonra İşbara geçti. İşbara dan sonra Doğu Göktürkleri 630 yılında Çin’in egemenliği altına girdi. *Batı Göktürk Hükümdarı Tardu, Doğu ve Batı Göktürkleri birleştirmek için uğraştı. Çin üzerine seferler düzenledi. Su kaynaklarının Çin tarafından zehirlenmesi üzerine büyük kayıplar verdi. *Tardu, İran ile mücadele ederek topraklarını genişletti. *Güçlerini kaybeden Batı Göktürkleri de 659 yılında Çin egemenliğine girerek yıkılmışlardır. II. Göktürk (Kutluk) Devleti (682-745) * Göktürkleri Çin esaretinden kurtaran Kutluk (İlteriş) Kağan, II. Göktürk Devleti’ni kurmuştur. Kutluk Kağan’ın Çin’e yaptığı seferlerin nedenleri: – Türklerin Orta Asya’daki en büyük rakipleri olan Çin’i baskı altında tutmak istemeleri – Yeni kurulmuş olan devletin yiyecek, giyecek ve at gibi gereksinimlerini karşılama düşüncesi. 682-687 yılları arasında 46 akın yapıldı.Bu akınlarda pek çok Çin şehri tahrip edildi.Büyük miktarlarda ganimet ele geçirildi. *Kutluk Kağan’dan sonra çocukları Bilge ve Kültigin küçük oldukları için kardeşi Kapgan Kağan geçti. Kapgan Kağan devletin dış politikasını üç ana temel üzerine kurdu: – Çin’i baskı altında tutmak – Çin’de dağınık halde yaşayan Türkleri bir devletin bünyesinde toplamak – Asya’daki bütün Türk boylarını Göktürk bayrağı altına toplamaktı. * Kapgan Kağan döneminde Çin, ülkesinde bulunan Türkleri serbest bırakarak, büyük miktarlarda tohumluk darı, tarım aletleri ve kumaş vermek zorunda kalmıştır. Kapgan Kağan, Moğol Kitanları, Kırgızları yendi. *Kutluk Devleti’nin en güçlü olduğu dönemler Kutluk Kağan’ın oğulları Bilge Kağan ve kardeşi Kül Tigin dönemleri olmuştur. Bilge Kağan zamanında isyan eden Türk boyları itaat altına alındı.Çin yenilgiye uğratıldı. * Vezir Tonyukuk ise danışman olarak Kutluk Devleti’nin siyasetinde önemli rol oynamıştır. * Bilge Kağan öldükten sonra Kutluk Devleti’nde iç karışıklıklar başlamıştır. Basmil, Karluk ve Uygur Türkleri Kutluk Devleti’ne son vermişlerdir. Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi – Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir. – İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip ve en güçlü olanıdır. – Göktürkler Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamışlardır. – Gelişmiş bir yazı ve takvim kullanmışlardır. – Orta Asya’da yaşayan Türklerin Bizans’la ilişkileri Göktürkler zamanında başlamıştır. – Göktürklere ait Orhun Kitabeleri, Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı eserlerindendir. – Kendisinden sonra gelen Türk devletlerine her türlü imkansızlık içinde dahi bağımsızlıkları elde etme ve koruma bilincini vermiştir. Uygur Devleti (744-840) * Bu devletin kurucusu Kutlug Bilge Kül Kağan’dır.Başkenti Orhun kıyısındaki Ordubalık (Karabalgasun) tır. * Doğu Türkistan’a yerleşen Uygurlar, diğer Türk boylarını egemenlikleri altına aldılar.Uygurların en önemli özelliği yerleşik hayatı benimseyen ilk Türk toplumu olmalarıdır.Bu nedenle tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir.Mani dinine ait tapınaklar yaparak mimaride gelişme göstermişlerdir. * Bögü Kağan zamanında kabul edilen Mani dininin Uygurlar üzerindeki etkileri: Olumsuz Etkisi:Hayvani gıdaları yemeyi yasakladığı için Uygurların savaşçılık özelliklerini kaybetmelerine neden olmuştur. Olumlu Etkisi:Uygurlar bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçmişler; bilim ve sanatta önemli eserler meydana getirmişlerdir. * Matbaayı ve kağıdı kullanan ilk Türk devletidir. * Uygurlar, XIII. Yüzyılda Cengiz Han’ın egemenliğini kabul etmişlerdir.Bundan sonra Moğollar Uygur Türklerini önemli görevlere getirmişlerdir.Uygur yazısı, Moğolların da yazısı olmuştur.Uygurlar, diğer Türk toplulukları ile birlikte Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır.Çağatay ve Özbek Türkleri bu şekilde ortaya çıkmıştır. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Avarlar * Göktürklere yenildikten sonra Romanya’ya göç ederek devlet kurdular.İki yüzyıldan fazla Avrupa’nın önemli bir kısmına egemen oldular. * Avarlar birçok Slav topluluğuna baskı yaparak, onların Doğu Avrupa ve Tuna havzasına inmelerine neden oldular.Böylece bugünkü Slav topluluklarının oluşmasında önemli rol oynadılar.Ayrıca Slav topluluklarının devlet ve askeri teşkilatlarında etkili oldular. * Üzengiyi ilk defa Avrupa’ya getirenler Avarlar oldular. * Tarihte İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk devletidir.Avarlar Sasanilerle işbirliği yaparak İstanbul’u iki defa kuşattılar. * Franklar tarafından yıkıldılar (805). Bulgarlar * Hazarların baskıları sonucunda Tuna ve Kama(İtil,Volga) Bulgarları diye ikiye ayrıldılar. * Tuna Bulgarları Avrupa’ya giderek devlet kurdular ve Boris Han zamanında(864) Hristiyanlığı kabul ederek Türklük özelliklerini kaybettiler.Tuna Bulgar Devleti’ne 1018’de Bizanslılar son verdiler.Bulgarlar, XIV. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı hakimiyetine girdiler.Bugünkü Bulgaristan’da yaşayan Türkler, Osmanlıların Anadolu’dan Rumeli’ye yerleştirdiği Türkmenlerin soyundandır. * Kama (İtil, Volga) Bulgarları Müslüman tüccarların etkisiyle Almış Han zamanında (X. Yüzyıl başları) İslamiyeti kabul ettiler.Batu Han zamanında Moğollar (Altın Orda Devleti Hükümdarı Batu Han), Kama Bulgarlarına son verdiler.Kazan Türkleri adıyla da bilinirler. Hazarlar * Hazarlar, İtil ve Don ırmakları çevresine hakim oldular. * Yahudiliği benimseyen tek Türk devletidir.Din konusunda hoşgörülü olmuşlardır. * Müslüman Araplarla savaşan ilk Türk devletidir.Hz. Osman zamanında Müslüman Arap ordularını durdurdular. * Hazarlar, Rusları etkileyerek, devlet ve ordu teşkilatı yönüyle Rus knezliklerine örnek oldular. * Hazar Denizi’ne adlarını verdiler. * Peçeneklerin saldırılarıyla zayıflayan Hazarlar, Rus saldırılarıyla dağıldılar (958). Macarlar * Peçeneklerin baskısıyla Ural ve İtil bölgesinden bugünkü Macaristan’a göç ettiler. * Almanların doğuya yayılmalarını önleyerek Slavların birlik oluşturmasını engellediler. Balkan kavimlerinin Germenleşmesine engel olmuşlardır. * Hristiyanlığı kabul ederek Türklük özelliklerini kaybettiler. Peçenekler * Seyhun Nehri ile Aral Gölü kıyılarında yaşarken Oğuz baskıları ile Karadeniz’in kuzeyine geldiler. * Kumanlarla birlikte Rusların Karadeniz’e inmelerine engel oldular. * Oymaklar halinde yaşamış ve devlet kuramamışlardır. * Bizans’ın entrikalarıyla zayıflamışlar, Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusundan Büyük Selçuklu tarafına geçerek Selçuklulara yardımcı olmuşlardır. Kıpçaklar (Kumanlar) * Balkaş Gölü ile İrtiş Irmağı arasındaki bölgede yaşarken Moğol kabilelerinin baskısıyla batıya göç ettiler. * Peçeneklerle birlikte hareket ederek Rusların Karadeniz’e inmesini engellediler. * Macaristan’a göç eden Kıpçak toplulukları Hristiyanlığı kabul ederek Türklüklerini kaybettiler.Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler “Dede Korkut Hikayeleri”ne , Ruslarla olan mücadelesi “İgor” destanlarına konu olmuştur. * Uzun boylu, mavi gözlü, sarışın olmalarıyla Türk soyunun en güzel görünümlü boyudur. Oğuzlar (Uzlar) * Türk milletinin en kalabalık ve tarihte hem siyaset hem de uygarlık alanında en büyük rolü oynayan koludur. * Topluca İslamiyeti kabul ettiler.Büyük Selçuklu Devleti,Türkiye Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Anadolu’da kurulmuş olan Türk beylikleri, Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti ve Safevi Devleti Oğuzlar tarafından kurulmuştur. * Romanya’nın Dobruca bölgesine yerleşen bir kısım Oğuzlar, bugünkü Gagavuzların atalarını oluşturdular. * Günümüzde Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Türkiye, Kıbrıs ve Balkanlarda yaşayan Türklerin ataları Oğuzlardır. Sabirler (Sibirler-Sabarlar) * V. Yüzyılda Avarların baskısı sonucunda Kafkasya’nın kuzeyine yerleştiler.Sibirya ismini bu kavimden almıştır. * Bizans’a karşı Sasanilerle birleşerek Anadolu’ya girdiler ve Kayseri, Ankara ve Konya’ya kadar ilerlediler. Türgişler * Göktürklerin yıkılmasından sonra Göktürklerin mirası üzerinde devlet kurarak bu bölgedeki dağınık Türk kabilelerini tek yönetim altında topladılar. * Emevilerle mücadele ederek, Maveraünnehir bölgesindeki Türkleri ve yerli halkı Emevi saldırılarına karşı korudular.Böylece Orta Asya’nın Araplaşmasını önlediler. * Soğd alfabesinden faydalanarak bir Türk alfabesi yaptılar.Çin parasında benzer ilk (Türk parasını ) Türgiş parasını Baga Tarkan kendi adına bastırmıştır. * Karluklar 766 yılında Türgiş Devleti’ne son verdi. KIRGIZLAR * Uygurları yıkan Kırgızlar Ötüken’e yerleşip devlet kurdular.1207’de Moğolların egemenliğine girdiler.Kırgızlar, Moğol hakimiyetine giren ilk Türk kavmi oldu. * Bugün aynı isimle varlıklarını devam ettirmekte olan bu medeniyetin 400.000 beyitlik Manas Destanı meşhurdur. * Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması üzerine başkenti Bişkek olan Kırgızistan Cumhuriyeti’ni kurdular. Karluklar * Talas Savaşı’nda Müslüman Arapların(Abbasilerin) yanında yer alarak Orta Asya’nın Çinlileşmesini engellediler. * İslamiyeti topluca kabul eden ilk Türk boyudur. * İlk Türk-İslam devleti olan Karahanlıların kurulmasında etkili oldular. * 1221 yılında Moğol hakimiyetine girerek bağımsızlıklarını kaybettiler. İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Toplum Yapısı * İlk Türk Devletlerinde aile sosyal hayatın en küçük birimiydi. Oğuş (aile)­­­­-urug(aileler birliği,sülale)-boy- budun (millet) – il(devlet) * İl dağıldığında, onu oluşturan alt birlikler (aile, sülale, boy, budun) aynen özelliklerini korurlardı.Bu nedenle, yıkılan bir Türk devletinin yerine yenisinin kurulması kolaylaşırdı.Eski Türk devletlerindeki bu sosyal teşkilat, Türklerin tarih sahnesinden silinmemesinde önemli rol oynamıştır. Devlet Yönetimi * Hükümdarlığın kaynağı ilahi idi ve kutlu hanedan soyundan olanlar hükümdar olabiliyorlardı.Hükümdarlık yetkisinin Gök Tanrı tarafından verilmesi yetkisine KUT denirdi. Eski Türklerde, devlet yönetme görevinin Hükümdarlara Tanrı tarafından verildiğine olan inanç halkın Hakan’a mutlak bağlılığını sağlamıştır. * İlk Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri: Otağ (hakan çadırı), örgin (taht), kotuz (sorguç), tuğ (sancak), yay ve davuldur. * Türklerde hükümdarlar ülkeyi törelere, gelenek ve göreneklere göre yönetirlerdi.Hükümdarların görevi dağınık boyları toplamak, halkın ihtiyaçlarını gidermek, toplumda adalet ve eşitliği sağlamak, halkın huzur ve güvenini sağlamaktı. * Türklerde iktidarı ve hükümdarı kontrol eden, savaş ve barış gibi konularda devleti ilgilendiren önemli konuları görüşen ve kurultay adı verilen bir meclis bulunuyordu. * Bazı Türk hükümdarları kurultayın aldığı kararların bir kısmını uygulamamıştır.Bu durum kurultayın danışma meclisine benzediğini göstermektedir. *Osmanlılara kadar Türk devletlerinde “Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır.” Anlayışı devam etmiştir. Bu uygulamanın sonuçları şunlardır: -Aile üyeleri arasında sık sık taht kavgaları yaşanmıştır. -Türk devletleri kısa sürede parçalanmış ve yıkılmıştır.Ayrıca irili ufaklı birçok devletin kurulmasına neden olmuştur. -İç mücadeleler Türk devletlerinin zayıflamasına ve dış müdahalelere ortam hazırlamıştır. Ordu *Türk devletlerinde hemen her Türk savaşa hazır olduğundan, askerlik özel bir meslek sayılmazdı.Türk ordusunun temeli, atlı askerlerden meydana gelmiştir. *Düzenli ve disiplinli ilk Türk ordusunun kurucusu Mete Han’dır.Mete Han, Türk ordusunu “onlu sistem”e göre teşkilatlandırmıştır (Onbaşı, Yüzbaşı, Binbaşı ve Tümenbaşı gibi). Hukuk * Eski Türklerde yazılı hukuk yoktu.Türklerin âdet, gelenek ve göreneklerinden oluşan yazısız hukuka “töre” (türe) denilirdi.Hükümdar başta olmak üzere herkes töreye uymak zorundadır. Bu durum İslamiyetten önceki Türklerde kanun üstünlüğü ilkesinin benimsendiğini gösterir. * Bununla beraber, törenin anayasa niteliğinde, adalet, eşitlik ve iyilik gibi değişmez ilkeleri vardı. * Töreye göre devlete başkaldırma, asker kaçakları, adam öldürme ve namusa tecavüz etme gibi büyük suçların cezası ölümdür.Hırsızlara çaldığı malın on katı ödetilirdi.Daha hafif suç işleyenler de on güne kadar hapisle cezalandırılırdı. Göçebe olarak yaşadıkları için uzun süreli hapis cezası uygulanmamıştır. * Türklerde sosyal sınıf farklılıkları ve kölelik yoktur. (göçebe yaşam olduğu için) * Uygurlarla birlikte hukuk daha sağlam ve şekilci bir nitelik kazanmıştır.Ticaret hayatının gelişmesi, kişiler arasındaki ilişkilerin “kanıtlanabilir” nitelikte olmasını gerektirdiğinden yazılı ve tanıklı sözleşmeler önem kazanmıştır. Türk hukuku ilk defa Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir. * Türklerde ceza işlerinin kesin hükme bağlanması ve devlet tarafından takip edilmesi toplumda “kan gütme” geleneğini engellemiştir. Din ve İnanış * Türklerde en eski din Gök Tanrı dinidir.Gökten başka bazı dağ, ırmak, vadi gibi varlıklarda birtakım gizli güçlerin bulunduğuna inanılırdı. * Yuğ denilen ölü gömme törenleri vardır.(Türklerde ölen kişinin ardından yas tutulur). * Kurgan denilen mezarların başlarına Balbal denilen basit heykelcikler dikmişlerdir. * Bu arada Güneş ve Ay kutsal sayılmıştır.Eski Türklerde tanrı, sonsuzdur ve herhangi bir şekle sokulamaz.Bundan dolayı Türklerde putçuluk olmadığı gibi putları korumak için yapılan tapınaklar da yoktur. * Öldükten sonra dirilmeye inanan Hunlar, ölülerini günlük eşyalarıyla birlikte gömerlerdi.Türklerdeki tek Allah inancı ve yeniden dirilme düşüncesi Türklerin İslam dinini kolaylıkla benimsemelerinde etkili olmuştur. Türkler Maniheizm, Budizm, Nasturizm (tabiatçılık), Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi inançları kabul etmişlerdir. * Macarlar, Bulgarlar, Peçenekler ve Kumanlar Hristiyanlığı kabul ettiler.Uygurlar, Budizm ve Mani dinlerini benimsediler.Hazarlar arasında Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet yayıldı.Uygurlar ve Hazarlar din konusunda hoşgörülüdürler. * İslamiyet dışındaki dinleri benimseyen Türk boyları, bulundukları coğrafyada azınlıkta kalmanın da etkisiyle bir süre sonra Türklük özelliğini kaybetmişlerdir. Sosyal ve Ekonomik Hayat *Hunlar ve Göktürkler dönemlerinde göçebe bir hayat süren halk çadırlarda yaşıyordu.Türklerin yaşadıkları coğrafi şartlar hayvancılık faaliyetlerini öne çıkarmıştır. *Türkler Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmişlerdir.Bu gelişmeler sonucunda Türklerde mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır. *Türk devletlerinde sosyal hayat sınıfsızdı.Başarılı olan bir kişi en üst görevlere kadar çıkabilirdi.Ayrıca Türklerde kölecilik anlayışı yayılmamıştır. *Elverişli bölgelerde tarım faaliyetleriyle uğraşılmıştır. Türkler arpa buğday ve darı gibi tahılları yetiştirmişlerdir. *Yenilgiye uğratılan ve egemenlik altına alınan ülkelerden alınan yıllık vergiler ve halktan toplanan vergiler Türk ekonomisine destek olmuştur. *Türkler yakın komşularıyla yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlar, ticaret yaptıkları ülkelere canlı hayvan, konserve et, deri, kösele, kürk ve hayvani gıdalar satmışlardır. *Türklerin yaşadıkları topraklardan geçen İpek ve Kürk Yolları Türk devletlerine önemli ölçüde gelir sağlamıştır. Dil ve Edebiyat * Sözlü edebiyat gelişmiştir. Bunlar: Sagular, Türklerin cenaze törenlerinde söyledikleri şiirlerdir. Koşuk, şölenlerde kopuz eşliğinde söylenip çalınan, aşk ve doğa konularını işleyen eserlerdir. Savlar ise atasözleridir. Destanlar da bağımsızlık, vatanın kutsallığı, birlik ve beraberlik, kahramanlık konularını işleyen eserlerdir. * En Eski Türk destanları: Sakalar— Alp Er Tunga ve Şu, Asya Hunları— Oğuz Kağan, Göktürkler—Bozkurt ve Ergenekon, Uygurlar— Türeyiş ve Göç Kırgızlar— Manas destanı. * Türklerin en eski yazıtları, 6. yüzyıla ait Yenisey Yazıtları ile 8. yüzyıla ait Orhun Yazıtları’dır.Yenisey Yazıtları, Yenisey Irmağı dolaylarında bulunmuş olup Kırgız Türklerinin mezar taşlarına yazdıkları yazılardır. * Orhun Yazıtları, II.Göktürk Devleti (Kutluk Devleti)’nin hükümdarlarından Bilge Kağan (735), kardeşi Kül Tigin (732) ve vezir Tonyukuk (727) adına dikilmiştir.Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilen yazıtlar Yoluğ Tigin tarafından yazılmıştır.Orhun Yazıtlarındaki yazılar, 1893 yılında Danimarkalı Thomsen (Tomsen) tarafından okunmuştur. * Orhun Yazıtları, Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri olması yönünden büyük önem taşır. * Orhun Yazıtlarında hükümdarın halkına hesap vermesi, halkın mutluluğu için çalıştığını belirtmesi Türklerde “demokrasi” anlayışının bir kanıtıdır.Yine yazıtlarda geçen “açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi” gibi ifadeler “sosyal devlet” anlayışının en açık örnekleridir. * Türkler tarih boyunca Göktürk(milli alfabe), Uygur (milli alfabe), Soğd, Süryani, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Bilim ve Sanat * Göçebe yaşantıdan dolayı mimari gelişmemiştir.Ancak mimari, Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle başlar.Uygurlarla birlikte evler, tapınaklar, saraylar ve şehirler kurulmuştur. * Türklerin her tür eşyada çeşitli hayvanların (at, koyun, keçi gibi) figürlerini gösteren motifler kullanarak yaptıkları süslemeye “Hayvan üslubu” denilmektedir.Bu durum Türklerin göçebe yaşam tarzı ile doğa kuvvetlerine olan inançlarından kaynaklanmaktadır. * Göçebe yaşam sürdüren Türklerde sanat eserleri genellikle küçük ve kolay taşınabilir eşyalardır. * Maden işlemeciliği özellikle demircilikte ilerlemişlerdir. * On İki Hayvanlı Takvimi bulmaları astronomide ilerlediklerini göstermektedir. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Sunumunu indirmek için Tıklayın… İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Word olarak indirmek için Tıklayın… İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konusunu Farklı Anlatımı için Tıklayın… TAKİP EDİN: Avrupa Videolar< 1="" |="" 2="" |="" 3="" |="" 4="">> LYS İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (Orta Asya Türk Tarihi) İlk Türk İslam Devletleri (İlk Müslüman Türk Devletleri) Asya ve Mısır’da Kurulan Diğer Türk Devletleri Türkiye Tarihi (I. Anadolu Türk Beylikleri) Orta Çağ Avrupa Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (Beylikten Devlete Geçiş Dönemi) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi (Dünya Gücü) Yeni Çağda Avrupa Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi (17. yy Osmanlı Arayış Yılları) Osmanlı Devleti Gerileme Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi (En Uzun Yüzyıl) Osmanlı Islahatları (Yenilikleri) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya II. Dünya Savaşı (Yeni Bir Savaşa Doğru) Soğuk Savaş Dönemi Yumuşama Dönemi Küreselleşen Dünya Çıkmış Sınavların Soruları ve Cevapları ONLİNE DENEME SINAV TEST Bebek ve Çocuk Gelişimi WORDPRESS OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI (YENİLİKLERİ) I. DÜNYA SAVAŞI ve MİLLİ MÜCADELE HAZIRLIK DÖNEMİ İstanbul’un Fethi Osmanlı Yükselme Dönemi Aralık 2017 P S Ç P C C P « May 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 info@rasitgokhansucu.com tarih@rasitgokhansucu.com İletişim Bilgileri için barkod okuyucu kullanabilir yada üzerini tıklayın... KATEGORİLER Güncel TariH Sitemizde sizin de katkınız olmasını isterseniz iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir, notlarınızı, özetlerinizi paylaşabilir buradan her zaman yararlanabilirsiniz...
CENTRAL ASIAN TURKISH POPULATIONS.


WORLD TURKISH CONGRESS STRATEGIC RESEARCH CENTER.


KARAÇAY TURKISH STUDY GURUBU


MEDIUM ASIAN DEFENSIVE TURKISH:

Central Asian Turkish History

The Meaning of the Turkish Name
* Meaning of the Turkish name: born means born or strong, strong, mature.
* The word "Turk" was first used by the Göktürk State as a political name.
* As a geographical name, it was first used for Central Asia in Byzantine sources. Anatolia from the XII century has been called the Europeans to Turkey.
* As the name of the nation, the Turks are mentioned in the Persian text of 420 for the first time.
* For the first time in Turkish name, Persian (Sasani) was encountered in 5th century and Byzantine sources in 6th century.
* The first historical document on the Huns is a Chinese document of 318 BC (agreement document).
The opinions put forward about what the Turkish name means are:
a) Wambery argued that, in 1879, the Turkish name came from the act of Türemak (proliferation).
b) Mahmut Kashgar gives the meaning of maturity to Turk in his Divan-ı Lûgat'it-Türk.
c) Ziya Gökalp explains that the meaning of the Turkish name is Türeli (proprietorship).
Turks' First Home Dorm
* The mother of Turks is Central Asia.
* Central Asia is a large geographical region surrounded by the Kingan mountains in the east, the Caspian Sea in the west, Siberia in the north, and the Himalayan mountains in the south.
* Within this geographical region, the first mainland of the Turks was determined as the north-western part of the Altai-Sayan mountains, the north of the mountains of God, the area around Aral lake and the east of the Caspian Sea.
Turkish Migrations
Reasons for Migration
- The drought that has taken place due to changes in climate conditions, the lack of available land for the growing population and the emergence of subsistence in the region as a result of these developments
- wars arising from political disagreements between the Turkish sailors
- The Turks do not want to lose their independence because of the foreign pressures (China, Kitan and Mongol)
- Outbreak animal diseases and inadequate pasture
Consequences of Migrations
- Central Asian culture and civilization spread to different parts of the world.
- The remaining shrines in Central Asia established the first Turkish state under the rule of the Huns.
- Turkish states were established in different regions.
- The Turks who went to the west started the migration of the tribes.
- Turks interacted with different cultural circles.
- Some Turkish tribes who have encountered crowds and different religions have lost their national selves (Bulgarians, Hungarians, etc.).
- They have taught communities in communities to domesticate animals, mining, horse-wheel cultures.
The Turks' domestication and the use of wheels have helped them migrate to far-off regions.
The spread of the Turks to various regions has prevented the study of Turkish history as a whole.
THE FIRST TURKISH STATES IN CENTRAL ASIA
Asian Hun (Great Hun) Empire
* Kutlu country is established around the Orhun and Selenga rivers to be Ötüken center.
* The first document of the Huns is an agreement made between the Hun princes of 318 BC and China.
* BC III. In the second half of the century, the Huns became a great force against the Chinese.
* The Chinese have begun to build a wall on the northern borders in order to prevent Hun fleas. This wall which we know as "Chinese Wall" It was completed in 214.
* Mete, Tunguzları, Yüeçiler and Vusonlar'na have done.
* Mete Han, who struggles with the Chinese, was trying to neutralize China. Mete, who tied China to the annual rate, married a Chinese princess as a symbol of power.
Mete, hesitant of the assimilation of the Turks in the crowded Chinese population, made a treaty with the Chinese and preferred to be friends with them. (Mete pursued a nationalist policy and demonstrated the love of the nation.)
* Huns weakened after Mete Han.
Fragmentation Seasons:
- Domestic fights and intrigues of China
- The Silk Road is out of the way
- The throne quarrels between the princes
At the end of the struggle between Hohanyeh and Çiçe, who wanted to enter China's domination, the Hun state was divided into east and west.
* The East Huns under Hohan-yeh rule entered China's sovereignty. The Western Huns were abolished by China.
* The Eastern Hunts, who survived the Chinese domination, split into two in the year 48 AD, North and South Huns.
* The North Huns migrated to the west. These Turks who migrated to the west started the migration of tribes.
Mete Han's Historical Significance
- Collect all the communities of the Turkish descent under their own rule.
- Tung-hular'un insistent against the wishes of the earth, "Land is the nation, no one can give him." The first time the country and expressed love for the nation.
- Despite defeating China, he opposed the settlement of Turks in China; He suffers from taking annual tax from China.
- Today we have established an army system that is modeled by many states (Ten System).
* In this period, the Huns have fallen into each other with the propaganda of the Chinese. After Mete's death,
 
Düzenleme önerin
 
 
 
 
Ben bir paragrafım Kendi metninizi eklemek ve beni düzenlemek için burayı tıklatın. Öykünüzü anlatmak ve ziyaretçilerinizin sizinle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak için burası harika bir yer.